Stilzwijgende verlenging van een contract: dit moet je weten - MKB Servicedesk (2024)

Inhoud:

 • Wat is stilzwijgende verlenging?
 • Wanneer geldt een stilzwijgende verlenging?
 • Wanneer treedt er geen stilzwijgende verlenging op?
 • Hoe voorkom je stilzwijgende verlenging van een contract?
 • Voorbeelden van stilzwijgende verlenging

Heb jij medewerkers in dienst met een tijdelijk contract? Dan kun je te maken krijgen met stilzwijgende verlenging. Over dit onderwerp zijn veel misverstanden, in dit artikel leggen we uit hoe het werkt en waar je als werkgever op moet letten.

Wat is stilzwijgende verlenging?

Laten we beginnen bij de belangrijkste vraag: wat is stilzwijgende verlenging eigenlijk? Stilzwijgende verlenging wordt ook wel automatische verlenging genoemd. Het gebeurt wanneer een tijdelijk arbeidscontract zonder expliciete verlenging of beëindiging voort wordt gezet. Je werknemer blijft dus gewoon voor je werken na het aflopen van het oorspronkelijke contract, zonder dat er een nieuw contract is ondertekend.

De voorwaarden van het oude contract blijven gelden, behalve het concurrentiebeding. Dit moet wettelijk gezien opnieuw overeengekomen worden. Verder is een stilzwijgende verlenging altijd voor maximaal één jaar, ook wanneer het oorspronkelijke contract voor langere tijd was.

In veel gevallen is een stilzwijgende verlenging niet per se de bedoeling. Werkgevers vergeten namelijk nog wel eens dat een tijdelijk contract bijna afloopt, waardoor het automatisch stilzwijgend verlengd wordt.

Wanneer geldt een stilzwijgende verlenging?

Er is alleen sprake van stilzwijgende verlenging als je medewerker daadwerkelijk blijft doorwerken. Worden er na de einddatum op het contract geen uren meer gemaakt? Dan is er dus ook geen sprake van stilzwijgende verlenging.

Goed om te weten: een stilzwijgende verlenging is alleen relevant voor contracten voor bepaalde tijd (tijdelijke contracten). Contracten voor onbepaalde tijd kunnen niet worden verlengd, omdat ze blijven doorlopen totdat ze formeel worden beëindigd door jou of de werknemer. Hierbij moet je rekening houden met een opzegtermijn.

Wanneer treedt er geen stilzwijgende verlenging op?

Je medewerker kan niet elke arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengen. Heb je al in het arbeidscontract opgeschreven dat je het contract na afloop niet wilt verlengen? Dan kan deze niet stilzwijgend worden verlengd.

Tip: In ons online HR-portaal vind je meer dan 100 rechtsgeldige HR-documenten die je direct kunt inzetten voor jouw bedrijf. Hier vind je ook complete arbeidscontracten.

Val je onder een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)? Dan kan het zijn dat er specifieke regels over stilzwijgende verlenging zijn opgenomen. Controleer dit het liefst voordat je een medewerker een tijdelijk contract aanbiedt.

Juridische risico’s van stilzwijgende verlenging

Wist je dat stilzwijgende verlenging ook juridische gevolgen kan hebben? Zo is er namelijk een wettelijke beperking aan het aantal keren dat een tijdelijk contract überhaupt verlengd wordt. Volgens de Wet Werk en Zekerheid mogen tijdelijke contracten maximaal drie keer binnen drie jaar worden verlengd. Daarna moet een vast contract worden aangeboden.

Als je dus bent vergeten een contract aan te bieden, of het contract te beëindigen, krijgt je medewerker automatisch een vast contract als hij of zij blijft werken. Daarnaast heeft je werknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten als in het vorige contract. Dat kan vervelend zijn als je van plan was het contract te wijzigen en de arbeidsvoorwaarden aan te passen in het nadeel van de werknemer.

Tip: dit kun je doen als je een contract tussentijds wilt beëindigen.

Hoe voorkom je stilzwijgende verlenging van een contract?

Bij veel werkgevers is stilzwijgende verlenging dus niet helemaal de bedoeling. Maar hoe voorkom je dat het gebeurt? Je kunt drie dingen doen:

 1. Informeer je medewerker op tijd met een aanzeggingsbrief:

  Wil je het tijdelijke contract van je medewerker niet verlengen? Informeer hen hier dan uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst over met een aanzeggingsbrief. Zo voorkom je verwarring en blijft de medewerker niet zomaar werken. Een aanzeggingsbrief is wettelijk verplicht bij contracten van langer dan 6 maanden of wanneer er geen einddatum is afgesproken.

 2. Duidelijke beëindiging of verlenging:

  Laat de beëindiging of verlenging van het contract niet in het midden hangen. Zorg voor een formele, schriftelijke beëindiging van het contract, of stel een nieuw contract op (tijdelijk of vast).

 3. Zet in op strak contractbeheer:

  Zorg voor grip op je contractbeheer door een overzichtelijk HR-systeem waarin jij of de HR-afdeling de looptijden van contracten kunt monitoren. Zo laat je je niet verrassen.

Voorbeelden van stilzwijgende verlenging

Mag een contract stilzwijgend verlengd worden, of niet? Deze voorbeelden geven duidelijkheid:

Voorbeeld 1: Stel: Yoeri van de administratie heeft een tijdelijk contract van zes maanden dat afloopt op 30 juni. Je bent vergeten dat zijn contract afloopt, en Yoeri heeft ook niets in de gaten. Daarom blijft hij werken in juli zonder dat er een nieuw contract is ondertekend. Er is sprake van een stilzwijgende verlenging.

Voorbeeld 2: Stel: technisch monteur Anna werkt op basis van een jaarcontract dat afloopt op 31 september. Het is al haar derde tijdelijke contract. Het is druk geweest, en je vergeet haar contract te beëindigen. Anna blijft daarom doorwerken vanaf 1 oktober, haar contract wordt stilzwijgend verlengd en wordt automatisch omgezet in een

 • contract voor onbepaalde tijd.

Wat vind je van dit artikel?

Stilzwijgende verlenging van een contract: dit moet je weten - MKB Servicedesk (1)

Stilzwijgende verlenging van een contract: dit moet je weten - MKB Servicedesk (2)

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.

Stilzwijgende verlenging van een contract: dit moet je weten - MKB Servicedesk (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 6215

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.